VALITAAN JUURI SINULLE OIKEA VAIHTOEHTO!

Intensiivikurssi

Intensiivikurssillamme pääset syventymään pääsykoekirjallisuuteen valmentajamme ohjauksella. Lisäksi saat opiskeluusi vertaistukea muilta kurssille osallistujilta. Kurssimme onkin loistava tapa päästä käsittelemään pääsykoekirjallisutta tehokkaamin kuin yksin. Kurssiemme ryhmäkoot pidetään pieninä (max 25 hlöä), koska uskomme pienessä ryhmässä opiskelun olevan massaluentoja huomattavasti tehokkaampi tapa oppia.

Kurssiimme kuuluu 40 tuntia intensiiviopetusta, tosin tästä poikkeuksena psykologia sekä vakava, joihin kuuluu 76 ja 28 tuntia. Yhdellä opetuskerralla opetusta pidetään 4 tuntia kerrallaan taukoineen. Tämän lisäksi kurssiin kuuluu ylimääräinen 2 tunnin palauteosio, jolla käsitellään kurssin lopussa järjestettävän harjoituspääsykokeen tulokset. Harjoituspääsykokeella simuloidaan oikeaa pääsykoetilannetta, jotta kurssilainen voi harjoitella ajankäyttöä ja myös henkisesti valmistautua oikeaan pääsykokeeseen. 

Etäkurssi

Etäkurssimme sopii sinulle, joka et pääsee syystä tai toisesta osallistumaan intensiivikurssillemme. Etäkurssit alkavat samaan aikaan intensiivikurssien kanssa ja se kestää noin 4 viikkoa. Kursseilla on viikottaiset aikataulut, mutta ajankäyttö yleisesti on joustavampaa ja tehtäviä on mahdollista tehdä omaan tahtiin. Kurssi toimii Moodle-alustalla, jonka kautta etävalmentajamme teettää kurssilaisilla tehtäviä ja antaa niistä tehtäväkohtaiset palautteet.

Materiaalipaketti

Materiaalipaketti on pääsykoekirjallisuudesta muodostettu itseopiskelumateriaali, johon on hahmoteltu pääsykoekirjallisuuden keskeisemmät opit, tehden näin kirjallisuuden kokonaisuudesta helpomman hahmottaa. Materiaalipaketti sisältää myös harjoitustehtäviä, joiden avulla voit tukea omaa oppimistasi, valitsit sitten pelkästään omatoimiopiskelun materiaalipaketin avulla tai ohjatun opiskelun valmennuskursseillamme. 

Tehoviikonloppu

Yliopistovalmennus järjestää tehoviikonloppuja politiikan tutkimukselle, logopedialle, sosiaalityölle ja sosiaalitieteille. Tehoviikonloppujen tarkoituksena on tarjota kurssilaisille apua jokaisen itse hankaliksi kokemissa seikoissa. Intensiiviopetuksen vuoksi ryhmäkoot pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Kurssi sisältää 16h intensiivistä kontaktiopetusta.

Hallintotiede

Logopedia

Poliittinen historia ja valtio-oppi

Sosiaalitieteet

Sosiaalityö

HALLINTOTIETEET

Kurssimanagerisi

Lisätietoja kurssista antaa Milla: milla.virtanen[ät]yliopistovalmennus.fi

Hallintotieteet

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijoille innovatiivisia ja uusia näkökulmia hallinnon muuttuvien ulottuvuuksien tutkimiseen. Hallintotieteiden opiskelijat tutustuvat organisaatioiden, johtamisen, talouden ja hallinnon oikeudellisiin perusteisiin sekä kehittävät ymmärrystänsä hallinnon alueellisista ja ympäristöpoliittisista vaikutuksista. Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa perehdytään julkisen ja yksityisen sektorin rajapintoihin ja niissä syntyviin uudenlaisiin toimintamalleihin ja asiantuntijarooleihin. Opintojen yhteydessä voi kehittää valmiuksia toimia kansainvälisissä tehtävissä esimerkiksi ulkomailla suoritetun työharjoittelun tai vaihto-opintojakson aikana. Hallintotieteissä suoritetaan ensin laaja-alainen kandidaatin tutkinto, jonka jälkeen opinnot maisterivaiheessa eriytyvät viiteen eri opintosuuntaan. Nämä opintosuunnat ovat ympäristöpolitiikka ja aluetiede; kunta- ja aluejohtaminen; julkinen talousjohtaminen; julkisoikeus sekä hallintotiede.

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmasta valmistuneet opiskelijat ovat kilpailukykyisiä ja haluttuja asiantuntijoita kansainvälisen ja kansallisen tason johto- ja asiantuntijatehtävissä julkisella, yksityisellä sekä järjestösektorilla. Tutkinto-ohjelmasta sijoittuneet ovat työllistyneet monipuolisesti muun muassa ministeriöiden, kunnallishallinnon ja aluekehittämisen tehtäviin, Euroopan unionin, kansainvälisten järjestöjen sekä yritysten palvelukseen.

Yliopistovalmennus järjestää etävalmennuskurssia Tampereen yliopiston hallintotieteiden tutkimusohjelmaan. Valintakoemateriaalit, valintakokeen päivän ja kurssin alkamisajankohdan ilmoitamme nettisivuillamme, heti kun tiedot ovat varmistuneet.

LOGOPEDIA

Kurssimanagerisi

Lisätietoja intensiivikurssista ja materiaalipaketista antaa Milja: milja.liinanotko[ät]yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja etäkurssista ja materiaalipaketista antaa Iiris: iiris.yli-junnila[ät] yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja tehoviikonlopusta antaa Milla: milla.virtanen[ät] yliopistovalmennus.fi

Logopedia

Yliopistovalmennus tarjoaa laadukasta valmennusta logopedian pääsykokeisiin valtakunnallisesti. Valmennuksen tarkoituksena on antaa hakijalle kattavat tiedot ja valmiudet pääsykokeen suorittamiseen. Valintakokeen päivämäärästä ja materiaaleista ilmoitamme heti tietojen varmistuttua.

Logopedian koulutusohjelma antaa valmiudet erilaisiin asiantuntijatehtäviin, ja logopediasta valmistuttuaan opiskelija voi anoa laillistetun puheterapeutin pätevyyttä. Puheterapeutit työskentelevät useimmiten sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutuskeskuksissa sekä yksityissektorilla, mutta myös päiväkodeissa, erityiskouluissa ja kehitysvammahuollon eri toimipisteissä. Logopedian opiskelijoilla on myös hyvät mahdollisuudet jatko-opiskeluun.

Yliopistovalmennuksen tarjoaman logopedian valmennuskurssin pituus on 40h, minkä lisäksi kurssiin sisältyy harjoituspääsykoe ja kahden tunnin palautekerta. Yliopistovalmennus järjestää keväällä 2018 myös Logopedian Tehoviikonloppu –kurssin, joka sisältää 16h intensiivistä kontaktiopetusta sekä harjoituspääsykokeen. Tarkoituksena on pitää ryhmäkoko pienenä, jotta valmentaja pystyy keskittymään henkilökohtaisesti jokaisen osallistujan hankaliksi kokemiin seikkoihin.

Kurssit pidetään joko Uudenmaantullin kerhotilassa osoitteessa Uudenmaankatu 19A tai Turun ammattikorkeakoululla. Kurssin tarkemmat aikataulut ja paikat ilmoitetaan myöhemmin.

POLIITTINEN HISTORIA JA VALTIO-OPPI

Kurssimanagerisi

Lisätietoja intensiivikurssista ja materiaalipaketista antaa Ada: ada.salonen[ät]yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja etäkurssista ja tehoviikonlopusta antaa Erika: erika.kesala[ät]yliopistovalmennus.fi

Valtio-oppi ja poliittinen historia

Valtio-opin ja poliittisen historian valmennuskurssi valmentaa hakijaa Turun yliopiston politiikan tutkimuksen pääsykokeeseen. Pääaineiden pääsykokeet ovat yhdistyneet, joten pääsykokeessa opiskelijoiksi valitut alkavat opiskella politiikan tutkimusta ja ensimmäisen vuoden keväällä valitsevat toisen oppiaineista pääaineekseen. Valintakoemateriaalista ilmoitetaan heti kun ne ovat varmistuneet.  

Pääaineina valtio-oppi ja poliittinen historia valmistavat kutakuinkin samoihin työtehtäviin. Valmistumisen jälkeen on mahdollista työskennellä esimerkiksi erilaisissa konsultointi-, hallinto-, suunnittelu-, tutkimus-, koulutus- tai viestintätehtävissä. Osa valmistuneista päätyy myöskin kansainvälisiin työtehtäviin. Valtiotieteilijöitä on perinteisesti sijoittunut erilaisiin asiantuntijatehtäviin sekä julkisella että yksityisellä sektorilla aloilla, joissa politiikan eri osa-alueiden tuntemus on tärkeää.

Valmennuskurssi sisältää 40 tuntia kontaktiopetusta, jonka lisäksi pidetään harjoituspääsykoe ja kahden tunnin mittainen palautekerta. Kurssi järjestetään Turun ammattikorkeakoulun tiloissa osoitteessa Lemminkäisenkatu 30 tai Uudenmaantullin kerhotilassa osoitteessa Uudenmaankatu 19 A.  Kurssit järjestetään huhti –toukokuussa, tarkemmat aikataulut ja paikat ilmoitetaan myöhemmin.  

Yliopistovalmennus järjestää keväällä 2018 uutena kurssina Politiikan tutkimuksen Tehoviikonloppu –kurssin, joka sisältää 16h intensiivistä kontaktiopetusta. Tehoviikonloppu järjestetään pari viikonloppua ennen pääsykoetta. Tarkoituksena on pitää ryhmäkoko pienenä, jotta valmentaja pystyy keskittymään henkilökohtaisesti jokaisen osallistujan hankaliksi kokemiin seikkoihin.

SOSIAALITIETEET

Kurssimanagerisi

Lisätietoja kurssista antaa Minna: minna.kuittinen[ät]yliopistovalmennus.fi

Sosiaalitieteet: sosiologia, taloussosiologia ja sosiaalipolitiikka

Yliopistovalmennus tarjoaa valmennusta Turun yliopiston sosiaalitieteiden valintakokeeseen. Pääsykoepäivämäärästä ja valintakoemateriaalista ilmoitetaan heti kun ne ovat varmistuneet.

Sosiologia, sosiaalipolitiikka ja taloussosiologia on yhdistetty Turun yliopistossa yhteiseksi sosiaalitieteiden hakukohteeksi ja perusopinnoiksi. Opiskelijat valitsevat pääaineensa ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukaudella.

Sosiologia on yleinen yhteiskuntatiede, joka tutkii yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta. Se tarkastelee sosiaalisia suhteita ja instituutioita, yhteiskunnan yksilöille tarjoamia toimintaedellytyksiä sekä näiden muutosta.

Taloussosiologia tarkastelee sosiaalisten suhteiden merkitystä taloudessa. Oppiaineessa tutkitaan erilaisia taloudellisia toimintaympäristöjä ja niiden keskeisiä tunnuspiirteitä.

Sosiaalipolitiikka tutkii keskeisiä yhteiskuntateorioita, yhteiskunnallisten instituutioiden kehittymistä ja toimintaa eri maissa sekä erilaisia hyvinvointivaltiomalleja, niiden kehitystä ja kehityksen syitä.

Valmennuskurssi sisältää 40 tuntia lähiopetusta ja harjoitusvalintakokeen sekä kahden tunnin palautekerran. Lisäksi Yliopistovalmennus järjestää keväällä 2018 uutena Sosiaalitieteiden tehoviikonloppu -kurssin, joka sisältää 16 h intensiivistä kontaktiopetusta. Tehoviikonloppu järjestetään pari viikkoa ennen pääsykoetta. Tarkoituksena on pitää ryhmäkoko pienenä, jotta valmentaja pystyy keskittymään henkilökohtaisesti jokaisen osallistujan hankaliksi kokemiin seikkoihin.

Kurssit järjestetään Uudenmaantullin kerhotilassa osoitteessa Uudenmaankatu 19 A tai Turun ammattikorkeakoulun tiloissa Lemminkäisenkadulla. Kurssien ajankohdat sijoittuvat huhti-toukokuulle, tarkemmat tiedot ja kurssien aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.

SOSIAALITYÖ

Kurssimanagerisi

Lisätietoja kurssista antaa Sara: sara.seppala[ät]yliopistovalmennus.fi

Sosiaalityö

Sosiaalityön tutkimuksen kohteina ovat sosiaalityön asiakkaat, menetelmät, toimintakulttuurit ja käytännön työprosessit. Koulutuksessa painopistealueina korostuvat sosiaalityön yhteiskunnallinen vaikuttamistyö, köyhyys ja syrjäytyminen, sosiaalinen raportointi, lastensuojelu, vertaileva sosiaalipalvelututkimus sekä monikulttuurinen sosiaalityö.

Sosiaalityön opiskelijat työllistyvät pääsääntöisesti erittäin hyvin. Valmistuttuasi voit työskennellä mm. valtionhallinnossa, kuntien sosiaalitoimilla sekä erilaisissa yksityisissä järjestöissä ja organisaatioissa.

Yliopistovalmennuksen tarjoama valmennuskurssi sisältää 40 tuntia lähiopetusta ja harjoitusvalintakokeen sekä kahden tunnin palautekerran. Kurssi järjestetään Uudenmaantullin kerhotilassa osoitteessa Uudenmaankatu 19 A tai Turun ammattikorkeakoulun tiloissa Lemminkäisenkadulla. Kurssin ajankohta sijoittuu huhti-toukokuulle mutta tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Valintakoemateriaalit ja päivämäärä ilmoitetaan myös nettisivuillamme heti niiden varmistuttua.

Yliopistovalmennus järjestää keväällä 2018 uutena kurssina sosiaalityön tehoviikonlopun, joka sisältää 16h intensiivistä kontaktiopetusta. Tehoviikonloppu järjestetään pääsykoetta edeltävänä viikonloppuna. Tarkoituksena on pitää ryhmäkoko pienenä, jotta valmentaja pystyy keskittymään henkilökohtaisesti jokaisen osallistujan hankalaksi kokemiin seikkoihin.