VALITAAN JUURI SINULLE OIKEA VAIHTOEHTO!

Intensiivikurssi

Intensiivikurssillamme pääset syventymään pääsykoekirjallisuuteen valmentajamme ohjauksella. Lisäksi saat opiskeluusi vertaistukea muilta kurssille osallistujilta. Kurssimme onkin loistava tapa päästä käsittelemään pääsykoekirjallisutta tehokkaamin kuin yksin. Kurssiemme ryhmäkoot pidetään pieninä (max 25 hlöä), koska uskomme pienessä ryhmässä opiskelun olevan massaluentoja huomattavasti tehokkaampi tapa oppia.

Kurssiimme kuuluu 40 tuntia intensiiviopetusta, tosin tästä poikkeuksena psykologia sekä vakava, joihin kuuluu 76 ja 28 tuntia. Yhdellä opetuskerralla opetusta pidetään 4 tuntia kerrallaan taukoineen. Tämän lisäksi kurssiin kuuluu ylimääräinen 2 tunnin palauteosio, jolla käsitellään kurssin lopussa järjestettävän harjoituspääsykokeen tulokset. Harjoituspääsykokeella simuloidaan oikeaa pääsykoetilannetta, jotta kurssilainen voi harjoitella ajankäyttöä ja myös henkisesti valmistautua oikeaan pääsykokeeseen. 

Tehoviikonloppu

Yliopistovalmennus järjestää keväällä 2017 uutena kurssina Logopedian Tehoviikonloppukurssin, joka sisältää 16h intensiivistä kontaktiopetusta. Tehoviikonloppu järjestetään 6.-7.5 viikonloppuna (La-Su) Uudenmaantullin kerhotiloissa Uudenmaankatu 19 A. Tarkoituksena on pitää ryhmäkoko pienenä, jotta valmentaja pystyy keskittymään henkilökohtaisesti jokaisen osallistujan hankaliksi kokemiin seikkoihin.  

Etäkurssi

Etäkurssimme sopii sinulle, joka et pääsee syystä tai toisesta osallistumaan intensiivikurssillemme. Etäkurssit alkavat samaan aikaan intensiivikurssien kanssa ja se kestää noin 4 viikkoa. Kursseilla on viikottaiset aikataulut, mutta ajankäyttö yleisesti on joustavampaa ja tehtäviä on mahdollista tehdä omaan tahtiin. Kurssi toimii Moodle-alustalla, jonka kautta etävalmentajamme teettää kurssilaisilla tehtäviä ja antaa niistä tehtäväkohtaiset palautteet.

Materiaalipaketti

Materiaalipaketti on pääsykoekirjallisuudesta muodostettu itseopiskelumateriaali, johon on hahmoteltu pääsykoekirjallisuuden keskeisemmät opit, tehden näin kirjallisuuden kokonaisuudesta helpomman hahmottaa. Materiaalipaketti sisältää myös harjoitustehtäviä, joiden avulla voit tukea omaa oppimistasi, valitsit sitten ohjatun opiskelun intensiivi- tai etäkurssilla tai omatoimisen opiskelun. Materiaalipaketin voi myös tilata erikseen ilman kurssiosallistumista.

Logopedia

Englanti

Sosiaalitieteet

Sosiaalityö

Hallintotiede

Maantiede

VAKAVA

Biologia

Poliittinen historia ja valtio-oppi

ENGLANTI

Kurssimanagerisi

Lisätietoja kurssista antaa Emmi:
emmi.miettinen[ät]yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja kurssista antaa Emmi: emmi.miettinen[ät]yliopistovalmennus.fi

Englanti

Yliopistovalmennus järjestää etävalmennuskurssin Turun yliopiston englannin kielen tutkinto-ohjelmaan. 

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen oppiaineiden valintakokeet järjestetään yhteistyössä. Valintakoe on kaksiosainen ja koostuu hakukohteille yhteisestä koeosiosta sekä kunkin oppiaineen kielikohtaisesta koeosiosta. Tullakseen valituksi hakijan on suoritettava hyväksytysti sekä yhteinen koeosio että hakukohteen kielikohtainen koeosio.  

 

Koe koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäinen sisältää tehtäviä liittyen pääsykoekirjaan ja toinen osio sisältää kielioppi- ja sanastotehtäviä sekä kysymyksiä novelleista.

Englannin kielen tutkinto-ohjelman pyrkimyksenä on tarjota englannin kielen, englanninkielisen kirjallisuuden ja kulttuurin sekä kansainvälisen viestinnän ja kääntämisen monipuolinen asiantuntijuus. Näiden lisäksi englannin oppiaine opettaa työelämässä tärkeitä yleisiä taitoja. Perusopintojen vaiheessa perehdytään ja keskitytään englannin nykykieleen, englanninkieliseen kulttuuriin, nyky-yhteiskuntaan ja kirjallisuuteen sekä kansainvälisen viestinnän perusteisiin. Maisteritutkintovaiheessa valitaan jokin seuraavista kieliaineiden opintopoluista: kieliasiantuntijan opintopolku, kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku, käännösviestinnän opintopolku ja tutkijan opintopolku. 

Englannin kielen oppiaine antaa pohjakoulutuksen usealle alalle. Oppiaineesta valmistunut voi sijoittua korkeatasoista englannin kielen ja kansainvälisen viestinnän asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin liike-elämän, valtion, kuntien ja erilaisten yhteisöjen palveluksessa tai toimia yrittäjänä, esimerkiksi opetus-, käännös-, tulkkaus- ja kielipalvelutehtävissä. 

Yliopistovalmennus järjestää englannin valmennuskurssia vain etäkurssina. 

HALLINTOTIEDE

Kurssimanagerisi

Lisätietoja kurssista antaa Olli: olli.saarinen[ät]yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja kurssista antaa Olli: olli.saarinen[ät]yliopistovalmennus.fi

Hallintotiede

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijoille innovatiivisia ja uusia näkökulmia hallinnon muuttuvien ulottuvuuksien tutkimiseen. Hallintotieteiden opiskelijat tutustuvat organisaatioiden, johtamisen, talouden ja hallinnon oikeudellisiin perusteisiin sekä kehittävät ymmärrystänsä hallinnon alueellisista ja ympäristöpoliittisista vaikutuksista. Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa perehdytään julkisen ja yksityisen sektorin rajapintoihin ja niissä syntyviin uudenlaisiin toimintamalleihin ja asiantuntijarooleihin. Opintojen yhteydessä voi kehittää valmiuksia toimia kansainvälisissä tehtävissä esimerkiksi ulkomailla suoritetun työharjoittelun tai vaihto-opintojakson aikana. Hallintotieteissä suoritetaan ensin laaja-alainen kandidaatin tutkinto, jonka jälkeen opinnot maisterivaiheessa eriytyvät viiteen eri opintosuuntaan. Nämä opintosuunnat ovat ympäristöpolitiikka ja aluetiede; kunta- ja aluejohtaminen; julkinen talousjohtaminen; julkisoikeus sekä hallintotiede.

Yliopistovalmennus järjestää etävalmennuskurssia Tampereen yliopiston hallintotieteiden tutkimusohjelmaan. Kurssi alkaa viikoilla 16-17. Vuoden 2017 valintakoe järjestetään 30.5.2017. Kokeessa käytetään seuraavia materiaaleja:

Valintakoe edellyttää valintakoeteoksen hallintaa sekä siihen sisältyvien tietojen soveltamista.

Valintakoeteos löytyy sähköisessä muodossa johtamiskorkeakoulun verkkosivuilta osoitteesta http://www.uta.fi/jkk/hal/valintakoeteos.html. Valintakoeteos koostuu artikkeleista, joiden yhteinen teema on uuden hallintatavan jäsentyminen julkisella sektorilla (Governance).

Aineistokoe: Valintakokeessa jaettavaan materiaaliin perustuvissa tehtävissä painotetaan hakijan kykyä tulkita ja analysoida hallintotieteiden alaan liittyvää ajankohtaista aineistoa.

Valintakokeessa jaettavan aineiston kysymykset voivat perustua ennakkoon julkaistavaan valintakoeteokseen ja/tai valintakokeessa jaettavaan aineistoon.
 
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmasta valmistuneet opiskelijat ovat kilpailukykyisiä ja haluttuja asiantuntijoita kansainvälisen ja kansallisen tason johto- ja asiantuntijatehtävissä julkisella, yksityisellä sekä järjestösektorilla. Tutkinto-ohjelmasta sijoittuneet ovat työllistyneet monipuolisesti muun muassa ministeriöiden, kunnallishallinnon ja aluekehittämisen tehtäviin, Euroopan unionin, kansainvälisten järjestöjen sekä yritysten palvelukseen.

Yliopistovalmennus järjestää hallintotieteiden valmennuskurssia vain etäkurssina. 

Kurssin aikataulu: Kurssi alkaa viikoilla 16-17 ja kestää 28 päivää. 

LOGOPEDIA

kurssimanagerisi

Lisätietoja intensiivikurssista antaa Valtteri: valtteri.pulkkinen[ät]yliopistovalmennus.fi,
Lisätietoja intensiivikurssista antaa Valtteri: valtteri.pulkkinen[ät]yliopistovalmennus.fi,
Lisätietoja etäkurssista antaa Jaakko: jaakko.brummer[ät]
yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja etäkurssista antaa Jaakko: jaakko.brummer[ät] yliopistovalmennus.fi

Logopedia

Yliopistovalmennus tarjoaa laadukasta valmennusta logopedian pääsykokeisiin valtakunnallisesti. Valmennuksen tarkoituksena on antaa hakijalle kattavat tiedot ja valmiudet pääsykokeen suorittamiseen. Logopedian valintakokeisiin sisältyy sekä kirjallinen että suullinen koe. Kirjallinen koe on sama Helsingin, Oulun, Turun ja Tampereen yliopistoissa ja se pidetään samana ajankohtana. Valintakoemateriaali päivitetään sivulle kun se on julkistettu.

Logopedian koulutusohjelma antaa valmiudet erilaisiin asiantuntijatehtäviin, ja logopediasta valmistuttuaan opiskelija voi anoa laillistetun puheterapeutin pätevyyttä. Puheterapeutit työskentelevät useimmiten sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutuskeskuksissa sekä yksityissektorilla, mutta myös päiväkodeissa, erityiskouluissa ja kehitysvammahuollon eri toimipisteissä. Logopedian opiskelijoilla on myös hyvät mahdollisuudet jatko-opiskeluun.  

Yliopistovalmennuksen tarjoaman logopedian valmennuskurssin pituus on 40h, jonka lisäksi on 2h palautekerta. Yliopistovalmennus järjestää keväällä 2017 uutena kurssina Logopedian Tehoviikonloppu –kurssin, joka sisältää 16h intensiivistä kontaktiopetusta. Tehoviikonloppu järjestetään pääsykoetta edeltävänä viikonloppuna. Tarkoituksena on pitää ryhmäkoko pienenä, jotta valmentaja pystyy keskittymään henkilökohtaisesti jokaisen osallistujan hankaliksi kokemiin seikkoihin.  

 

POLIITTINEN HISTORIA JA VALTIO-OPPI

Kurssimanagerisi

Lisätietoja intensiivikurssista antaa Viivi: viivi.nousiainen[ät]
yliopistovalmennus.fi,
Lisätietoja intensiivikurssista antaa Viivi: viivi.nousiainen[ät] yliopistovalmennus.fi,
Lisätietoja etäkurssista ja materiaalipaketista antaa Siiri: siiri.lohko[ät]
yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja etäkurssista ja materiaalipaketista antaa Siiri: siiri.lohko[ät] yliopistovalmennus.fi

Valtio-oppi ja poliittinen historia

Valtio-opin ja poliittisen historian valmennuskurssi valmentaa hakijaa Turun yliopiston politiikan tutkimuksen pääsykokeeseen. Pääaineiden pääsykokeet ovat yhdistyneet, joten pääsykokeessa opiskelijoiksi valitut Valtio-opin ja poliittisen historian valmennuskurssi valmentaa hakijaa Turun yliopiston politiikan tutkimuksen pääsykokeeseen. Pääaineiden pääsykokeet ovat yhdistyneet, joten pääsykokeessa opiskelijoiksi valitut alkavat opiskella politiikan tutkimusta ja ensimmäisen vuoden keväällä valitsevat toisen oppiaineista pääaineekseen. Valintakoemateriaalista ilmoitetaan heti kun ne ovat varmistuneet.   

Pääaineina valtio-oppi ja poliittinen historia valmistavat kutakuinkin samoihin työtehtäviin. Valmistumisen jälkeen on mahdollista työskennellä esimerkiksi erilaisissa konsultointi-, hallinto-, suunnittelu-, tutkimus-, koulutus- tai viestintätehtävissä. Osa valmistuneista päätyy myöskin kansainvälisiin työtehtäviin. Valtiotieteilijöitä on perinteisesti sijoittunut erilaisiin asiantuntijatehtäviin sekä julkisella että yksityisellä sektorilla aloilla, joissa politiikan eri osa-alueiden tuntemus on tärkeää.  

Valmennuskurssi sisältää 40 tuntia kontaktiopetusta, jonka lisäksi pidetään kahden tunnin mittainen palautekerta. Kurssi järjestetään Turun ammattikorkeakoulun tiloissa osoitteessa Lemminkäisenkatu 30 tai Uudenmaantullin kerhotilassa osoitteessa Uudenmaankatu 19 A.  Kurssit järjestetään huhti –toukokuussa, tarkemmat aikataulut ja paikat ilmoitetaan myöhemmin. Valtio-opin ja poliittisen historian materiaalit ilmoitetaan tällä sivulla kun ne on julkistettu.

 

Politiikan tutkimuksen intensiivikurssi järjestetään Turun Ammattikorkeakoulun tiloissa Lemminkäisenkatu 30.

Intensiivikursseja on käynnissä samanaikaisesti kaksi (Ilmoittautumisen yhteydessä voit ilmoittaa mikäli toinen kursseista sopii sinulle paremmin, tai ottaa yhteyttä kurssimanageri Viivi Nousiaiseen, viivi.nousiainen[ät]yliopistovalmennus.fi )

SOSIAALITIETEET

kurssimanagerisi

Lisätietoja kurssista antaa Eeva: eeva.vasara[ät]yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja kurssista antaa Eeva: eeva.vasara[ät]yliopistovalmennus.fi

Sosiaalitieteet: sosiologia, taloussosiologia ja sosiaalipolitiikka

Yliopistovalmennus tarjoaa valmennusta Turun yliopiston sosiaalitieteiden valintakokeeseen. Valintakoemateriaalina on Erola & Räsänen (toim.): Johdatus sosiologian perusteisiin. Gaudeamus, 2014, sivut 1-209. 

Sosiologia, sosiaalipolitiikka ja taloussosiologia on yhdistetty Turun yliopistossa yhteiseksi sosiaalitieteiden hakukohteeksi ja perusopinnoiksi. Opiskelijat valitsevat pääaineensa ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukaudella.

Sosiologia on yleinen yhteiskuntatiede, joka tutkii yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta. Se tarkastelee sosiaalisia suhteita ja instituutioita, yhteiskunnan yksilöille tarjoamia toimintaedellytyksiä sekä näiden muutosta.

Taloussosiologia tarkastelee sosiaalisten suhteiden merkitystä taloudessa. Oppiaineessa tutkitaan erilaisia taloudellisia toimintaympäristöjä ja niiden keskeisiä tunnuspiirteitä.

Sosiaalipolitiikka tutkii keskeisiä yhteiskuntateorioita, yhteiskunnallisten instituutioiden kehittymistä ja toimintaa eri maissa sekä erilaisia hyvinvointivaltiomalleja, niiden kehitystä ja kehityksen syitä.

Valmennuskurssi sisältää 40 tuntia lähiopetusta ja harjoitusvalintakokeen sekä kahden tunnin palautekerran.

Sosiaalitieteiden intensiivikurssi järjestetään Uudenmaantullin kerhotiloissa osoitteessa Uudenmaankatu 19 A, luokkahuoneessa 1

 

SOSIAALITYÖ

kurssimanagerisi

Lisätietoja kurssista antaa Eeva: eeva.vasara[ät]yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja kurssista antaa Eeva: eeva.vasara[ät]yliopistovalmennus.fi

Sosiaalityö

Sosiaalityön tutkimuksen kohteina ovat sosiaalityön asiakkaat, menetelmät, toimintakulttuurit ja käytännön työprosessit. Koulutuksessa painopistealueina korostuvat sosiaalityön yhteiskunnallinen vaikuttamistyö, köyhyys ja syrjäytyminen, sosiaalinen raportointi, lastensuojelu, vertaileva sosiaalipalvelututkimus sekä monikulttuurinen sosiaalityö.

Sosiaalityön opiskelijat työllistyvät pääsääntöisesti erittäin hyvin. Valmistuttuasi voit työskennellä mm. valtion hallinnossa, kuntien sosiaalitoimilla sekä erilaisissa yksityisissä järjestöissä ja organisaatioissa.

Yliopistovalmennus tarjoaa valmennusta valtakunnalliseen sosiaalityön valintakokeeseen. Yhteistyöyliopistoja ovat Helsingin, Tampereen, Turun, Lapin, Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistot. Voit hakea useampaan yliopistoon samalla hakukerralla ja osallistua valintakokeeseen haluamallasi paikkakunnalla. Sosiaalityön valintakoe järjestetään torstaina 18. toukokuuta klo 10.00-14.00.

Valintakoemateriaalina toimii Törrönen, Maritta & Hänninen, Kaija & Jouttimäki, Päivi & Lehto-Lunden, Tiina & Salovaara, Petra & Veistilä, Minna (toim.) 2016: Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus:Helsinki, sivut 1–147. Valintakokeeseen kuuluu myös aineistokoe. 

Valmennuskurssi sisältää 40 tuntia lähiopetusta ja harjoitusvalintakokeen sekä kahden tunnin palautekerran. Sosiaalityön intensiivikurssi järjestetään Uudenmaantullin kerhotiloissa osoitteessa Uudenmaankatu 19 A, luokkahuoneessa 1.

VAKAVA

Kurssimanagerisi

Lisätietoja kurssista antaa Olli: olli.saarinen[ät]yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja kurssista antaa Olli: olli.saarinen[ät]yliopistovalmennus.fi

Vakava

Yliopistovalmennus tarjoaa valmennusta VAKAVA-valintakokeeseen. VAKAVA on valtakunnallinen koe, jonka kautta voi hakea kaikkiin VAKAVA-valintayhteisöön kuuluviin koulutuksiin. Päästessäsi läpi VAKAVA-kokeesta on vuorossa vielä kokeen soveltuvuusosa. Kurssimme valmentaa valintakokeen kirjalliseen osioon. Koulutus kehittää opiskelijoita kasvatusalan asiantuntijoiksi. Valmistuttuaan opiskelija työllistyy esimerkiksi opetus-, suunnittelu- ja hallintotehtäviin.
Yliopistovalmennus järjestää kurssia sekä intensiivi- että etäkurssina.

Kaikki intensiivikurssin opetus tapahtuu Uudenmaantullin kerhotilassa osoitteessa Uudenmaankatu 19 A, 20700 Turku.

MAANTIEDE

Kurssimanagerisi

Lisätietoja kurssista antaa Emmi: emmi.miettinen[ät]yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja kurssista antaa Emmi: emmi.miettinen[ät]yliopistovalmennus.fi

Maantiede

Yliopistovalmennus tarjoaa materiaalipakettia maantieteen valintakokeeseen Turun yliopistossa. Materiaalipaketti auttaa valintakoemateriaalin sisäistämisessä ja tukee itsenäistä opiskelua.

Valintakoe perustuu lukion maantieteen vuonna 2005 käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin: 1. Sininen planeetta, 2. Yhteinen maailma, 3. Riskien maailma ja 4. Aluetutkimus.

Maantiede tutkii luonnon- ja ihmisympäristön kysymyksiä ja antaa valmiudet yhteiskunnan, ympäristön ja alueiden haasteiden ymmärtämiseen ja niiden ratkaisuun. Maantieteen koulutus antaa valmiudet työskennellä mm. tutkijana ja asiantuntijana sekä julkisen että yksityisen sektorin työpaikoilla. Koulutuksesta voi erikoistua myös opetustehtäviin.

Yliopistovalmennus tarjoaa aineesta vain materiaalipaketin.

BIOLOGIA

Kurssimanagerisi

Lisätietoja kurssista antaa Emmi: emmi.miettinen[ät]yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja kurssista antaa Emmi: emmi.miettinen[ät]yliopistovalmennus.fi

Biologia

Yliopistovalmennus tarjoaa materiaalipaketin biologian valintakokeeseen. Paketti auttaa valintakoemateriaalin sisäistämisessä ja omaksumisessa, sekä tukee itsenäistä opiskelua.

Valintakoe perustuu vuonna 2005 käyttöön otetun lukion biologian opetussuunnitelmaan (pakolliset ja syventävät kurssit, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, OPH:n määräys 33/011/2003) ja mahdollisesti kokeessa jaettavaan aineistoon.

Biologia tutkii elämää ja elollisia järjestelmiä, niiden monimuotoisuutta, rakentaita ja niiden ympäristön vuorovaikutusta. Koulutus antaa valmiudet alan tiedon ja menetelmien soveltamiseen mm. erilaisissa tutkija- ja asiantuntijatehtävissä hallinnossa, järjestöissä, yrityksissä ja yliopistoissa. Koulutuksesta voi erikoistua myös opetustehtäviin eri koulutustasoille.